Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR“)

Správce osobních údajů Gaudia Institut s.r.o.
Společnost Gaudia Institut s.r.o., se sídlem Jeseniova 47, 130 00 Praha 3, IČ: 24832979
zastoupená MUDr. Olgou Kunertovou (dále jen ,,správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR
informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění
zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů
– přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
– veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
1) Údaje zpracovávané o klientech a pacientech:
– adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů v elektronické a papírové formě (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, pojišťovna, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
– osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie osobních údajů (čl. 9 Nařízení):
v obecné rovině údaje o zdravotním stavu, a to zejména: údaje o psychickém stavu, údaj o potřebě odborné pomoci v oblasti psychoterapie nebo
psychiatrie
2) Údaje zpracovávané o zaměstnancích firmy:
– adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
– popisné údaje (např. bankovní spojení)
– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií na web, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
3) Údaje zpracovávané o externích zaměstnancích:
– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
– popisné údaje (např. bankovní spojení, fakturační údaje)
– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií na web, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
4) Údaje zpracovávané o dodavatelích služeb:
– adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní
údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
o popisné údaje (např. bankovní spojení, fakturační údaje)
o další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
5) Údaje zpracovávané o uchazečích o zaměstnání:
– adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

Kategorie subjektů údajů
– zákazník správce (klienti a pacienti)
– zaměstnanec správce
– externí zaměstnanec
– dodavatel služby
– jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
– uchazeč o zaměstnání
Kategorie příjemců osobních údajů
– pověřený zaměstnanec správce
– zdravotníci v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
– zpracovatel či jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

Účel zpracování osobních údajů
– účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
– jednání o smluvním vztahu
– plnění smlouvy
– ochrana práv správce
– plnění zákonných povinností ze strany správce
– ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Osobní údaje se zpracovávají v listinné a elektronické podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů
údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými ve smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou plynoucích z příslušných právních předpisů.

Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o
právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
– účelu zpracování,
– kategorii dotčených osobních údajů,
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– Požádat správce o vysvětlení
– Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav
– Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
– Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
– Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
– Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

Obecné informace o souborech cookie

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Exporer, Firefox, Chrome atd.).

Slouží k tomu, aby později, když se vrátíte na stejný web, prohlížeč poslal uloženou cookie zpět a server, a ten tak získal všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a uložit si o nich konkrétní údaje. V praxi se to projevuje například tak, že máte předvyplněné přihlašovací jméno do formuláře – což jste si mohli všimnout třeba, pokud používáte webmail typu seznam.cz atd. Váš prohlížeč si je totiž pamatuje z vaší minulé návštěvy). Cookies vám tedy šetří čas a usnadňují přizpůsobení stránek vašim potřebám. Slovo cookie znamená v angličtině kulatá sušenka. Datové cookies mají plnit stejný účel jako ty opravdové cookies – na základě anglosaského zvyku nabídnout návštěvníkům sušenku, aby se rychleji vytvořila příjemná atmosféra. Jméno a princip cookie vymyslel v roce 1994 programátor Lou Montulli – tvůrce dnes již nepoužívaného prohlížeče Netscape.

Cookies využívají také různé statistiky návštěvnosti webu a jiné měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, aktuální čas, odkud jste přišli, přes jaké klíčové slovo (např. po vyhledávání na Google). Tyto údaje pak na dalších stránkách načítají a doplňují, díky čemuž sledují uživatele. Z pohledu běžného návštěvníka o nic moc nejde, ale pro vlastníka stránek jde o důležitý zdroj informací, protože díky nim zjistí, zda se mu vyplácí investovat do marketingových kampaní nebo do seo optimalizace webových stránek.

Cookies šetří čas, nemusíte se pořád dokola přihlašovat (tzv. autentizační cookie), kdykoliv byste se překlikli na další stránku na tom stejném webu (platí pro weby, kde vidíte obsah až po přihlášení – např. emailová schránka, účet na eshopu). Ale hrají důležitou roli i například při nákupu v internetových obchodech (eshopech) – bez nich byste nevložili nic do košíku, resp. by to v něm nevydrželo, pokud byste nakupovali dál.

Tím, že cookies pomáhají odlišovat jednotlivé uživatele, do jisté míry napomáhají ztrátě anonymity. Nemusí to nutně znamenat, že si uloží vaše jméno, email, adresu, rodné číslo atd – pokud jste si je záměrně neuložili… Moderní prohlížeče navíc umožňují ukládání cookies vypnout, avšak přijdete tím o výše zmíněné výhody.

Informace o nakládání se soubory cookies

Se soubory cookies nakládáme podle novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“) v režimu aktivního souhlasu uživatele, tzv. opt-in.
Jako provozovatel těchto webových podle stránek současného znění ZEK pro použití cookies respektujeme povinnost získat předchozí prokazatelný aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování cookies. Jde o režim opt-in, kdy používání cookies může být aktivováno až na základě aktivního úkonu (souhlasu) uživatele. Před udělením souhlasu přitom není možné cookies používat.
Na webu je zobrazována tzv. cookies lišta, která upozorňuje na používání cookies. V této liště nabízíme uživatelům možnost takové zpracování odmítnout a neudělit souhlas s používáním cookies. Souhlas je na tedy dobrovolné bázi a není vynucován, s cookies lze nesouhlasit. V cookies liště jsou informace obsahující popis toho, k čemu jednotlivé cookies slouží. Návštěvník webu se může rozhodnout poskytnout či neposkytnout souhlas pouze cookies ze služeb, které si vybere.
V případě nesouhlasu nedojde k zablokování přístupu ke stránce nebo jiným znepříjemňováním používání webové stránky s cílem přinutit uživatele k udělení souhlasu. Souhlas i nesouhlas může být kdykoli změněn (viz zde níže).
Z potřeby udělení souhlasu pro využití cookies existuje několik úzkých výjimek. Jde např. o situace, kdy je použití cookies nezbytné pro technické ukládání nebo pro poskytnutí služby, která je poskytována na základě žádosti uživatele, tj. nejde o nějakou vedlejší službu, kterou uživatel nepožaduje. To, že jsou cookies nezbytné pro poskytnutí služby pak mimo jiné znamená, že použití cookies je časově omezené právě na poskytování dotčené služby. Statistické a analytické nástroje však do výjimek nespadají.

Zde můžete změnit své volby nastavení souborů cookies

Zde můžete změnit své volby souborů cookies

Historie nastavení voleb

Odvolat souhlas

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner