PSYCHO-TERAPEUTICKÝ VÝCVIK

 

Výcvik Terapie v postmoderně přesahuje rámec jedné psychoterapeutické školy.
Systemický, narativní a další přístupy hlásící se k postmoderně, jsou pro nás zdrojem inspirace pro vlastní (originální) práci.
Výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a v jeho nové podobě naplňuje kritéria Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Výcvik se skládá z celkem 1 400 hodin v průběhu 6ti let.
Paralelně otevíráme komplexní psychoterapeutický výcvik, schválený pro zdravotnictví (akreditovaný IPVZ). 

Více informací je zde

Do tohoto výcviku přijímáme přednostně odborně způsobilé zdravotnické pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb. nebo zákona č. 95/2004 Sb., a to dle modelu třístupňové psychoterapeutické péče, tj:

 • psycholog ve zdravotnictví
 • klinický psycholog
 • lékař se specializovanou způsobilostí nebo zařazený do specializace v některém ze základních oborů specializačního vzdělávání lékařů (s výjimkou oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství)
 • adiktolog
 • všeobecná sestra
 • dětská sestra

Úspěšné absolvování schváleného vzdělávacího programu KPVSpZ příslušně kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky je podmínkou k zakončení specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie (pro lékaře či klinické psychology), či přijetí do certifikovaného kurzu v rámci třístupňového modelu psychoterapie.

Pro ostatní platí následující vstupní podmínky:

 • věk min. 22 let a práce v pomáhající profesi) *, nebo,
 • věk min. 22 let a studium VŠ vybraného zdravotnického nebo humanitního směru (nejdříve v prvním ročníku navazujícího magisterského studia, v případě studentů medicíny ve čtvrtém ročníku), který připravuje na práci v pomáhající profesi.
 • ) * Za studium připravující na práci v pomáhající profesi se považuje následující:
 • Arteterapie
 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Speciální pedagogika
 • Porodní asistentka
 • Psychologie
 • Sociální pedagogika
 • Sociální práce
 • Teologie

Přihláška na ochutnávku: https://forms.gle/chcSF9V7RocPSznr8

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Výcvik Terapie v postmoderně přesahuje rámec jedné psychoterapeutické školy. 
Systemický, narativní a další přístupy hlásící se k postmoderně, jsou pro nás zdrojem inspirace pro vlastní (originální) práci.
Výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a v jeho nové podobě naplňuje kritéria Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Výcvik se skládá z celkem 1 400 hodin v průběhu 6ti let.
Paralelně otevíráme komplexní psychoterapeutický výcvik, schválený pro zdravotnictví (akreditovaný IPVZ). 

Více informací je zde

Do tohoto výcviku přijímáme přednostně odborně způsobilé zdravotnické pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb. nebo zákona č. 95/2004 Sb., a to dle modelu třístupňové psychoterapeutické péče, tj:

 • psycholog ve zdravotnictví
 • klinický psycholog
 • lékař se specializovanou způsobilostí nebo zařazený do specializace v některém ze základních oborů specializačního vzdělávání lékařů (s výjimkou oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství)
 • adiktolog
 • všeobecná sestra
 • dětská sestra

Úspěšné absolvování schváleného vzdělávacího programu KPVSpZ příslušně kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky je podmínkou k zakončení specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie (pro lékaře či klinické psychology), či přijetí do certifikovaného kurzu v rámci třístupňového modelu psychoterapie.

V případě zájmu se přihlaste na ochutnávku psychoterapeutického výcviku, dozvíte se vícehttps://forms.gle/2kPy2gcW3ismFMf8A

Pojďte s námi za školu

O nás

Komplexní psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně je společným projektem čtyř psychoterapeutek a vizionářek, které baví vdechovat život novým projektům a rozvíjet je.
Terapie v postmoderně, není jen výcvik v odborných dovednostech, ale především cesta k novému přemýšlení a hledání vlastního terapeutického stylu.
První běh byl otevřen v roce 2017.
Výcvik je zaštítěn vzdělávacím institutem Gaudia Institut s.r.o., který je členem skupiny Gaudia.

Gaudia výcvik je tu pro vás

 • pokud se chcete stát psychoterapeutem
 • máte rádi nové pohledy, propojování více směrů, respekt k tradicím a posouvání hranic zároveň
 • je pro vás důležitý trvalý seberozvoj.

Principy

Naše pojetí postmoderního přístupu k terapii umožňuje nenásledovat jen jednu terapeutickou školu.

Systemické, na řešení orientované, narativní a dialogické přístupy k terapii zakotvené v postmoderním způsobu přemýšlení jsou pro nás zdroj inspirace pro vytváření vlastního terapeutického stylu.

Metody učení

Principy postmoderního myšlení zkoumáme pomocí aktivního učení a kritického myšlení.

Učení se stává aktivní a interaktivní prací, při které dochází k neustálé výměně názorů.

Umožňuje klást si otázky, souhlasit i nesouhlasit a zaujmout vlastní stanovisko.

Takové učení se podobá samotnému terapeutickému procesu.

Lektorský tým

Lektoři výcvikového programu
MUDr. Olga Kunertová

Olga Kunertová

Tereza Janačíková Nováková

Mgr. Veronika Jelenová

Veronika Jelenová

Barbora Hrušková

Naďa Kostková

Hostující supervizoři výcvikového programu
Mgr. Jan Hesoun

Jan Hesoun

František Matuška

Eva Linhová

Mgr. Ivan Úlehla

Ivan Úlehla

Pavel Nepustil, Ph. D.

Pavel Nepustil

Mgr. Bc. Pavel VÍTEK

Pavel Vítek

Výcvik Terapie v postmoderně

Co nabízíme

Promyšlený výukový koncept, který rozvíjíme a přizpůsobujeme tempu vašeho individuálního růstu.

Sehraný lektorský tým, který pracuje povětšinou ve trojici.

Vysoce individuální podporu v průběhu celého výcviku. Výcvikem vás bude provázet jedna z lektorek, která se stane vaším osobním konzultantem.

Společné utváření výcvikového prostoru, který umožňuje svobodu a přináší odpovědnost.

Průběžnou společnou reflexi vlastní práce s klienty a důsledné propojování teoretických východisek s praxí.

Podnětnou a vstřícnou atmosféru, ve které nás učení baví a zajímá.

Pestrost, kreativitu, zábavu a legraci.

Zázemí renomovaného psychoterapeutického pracoviště a možnost zapojit se do práce s klienty v rámci stáže.

Cesta výcvikem

Z čeho vycházíme

Postmoderní přístup přináší svobodu a závazek zároveň.

Podněcuje terapeuta neustrnout v jednom neměnném pohledu na věc.

Tato svoboda s sebou nese na jedné straně závazek přijetí zodpovědnosti za důsledky toho, co si myslíme a jak na základě toho postupujeme (reflektování), a na straně druhé také radost z nikdy nekončícího procesu změny.

Obsah jednotlivých setkání

Součástí setkání jsou:

 • Návrat k domácí přípravě a práce s osobním portfoliem.
 • Hledání odpovědí na zásadní otázky skrze zvolená témat, provázanost s modelem postmoderního terapeutického vztahu.
 • Praktické ukázky a nácvik rozhovorů.
 • Reflektující večery.
 • Osobní terapeutická zkušenost.
 • supervizní práce s klientskou praxí.
 • Zadání domácí práce navazující na předchozí témata + příprava a další setkání např. zadání psaní eseje, čtení odborného textu s konkrétními úkoly, reflexe získaných poznatků a posunů.

Výjimkou jsou tzv. setkání s hosty, na které zveme představitele různých postmoderních psychoterapeutických směrů, by nám představili specifika svojí práce a pracovali supervizně s frekventanty.

Součástí všech setkání jsou také neformální společné večery, debaty v kuloárech, budoárech a foyer.

Kam směřujeme

Cílem výcviku není, aby absolventi „uměli“ teorii, ale aby se orientovali v teoretických východiscích a uměli je využít pro hledání odpovědi na základní terapeutické otázky.

Postmoderní paradigma je v principu pluralitní a individualizované.

Neexistuje jedna odpověď na tyto otázky.

Pro každého terapeuta a ro každého jeho klienta, dokonce pro různé fáze terapeutického procesu může být „správná“ odpověď jiná.

Teoretická příprava má frekventantům přinést teoretická vodítka k tomu, aby neulpívali na odpovědích, které v daném kontextu nefungují a měli zdroj inspirace k dalšímu hledání, jak klienta podněcovat, aby mu byla společná práce užitečná.

Cílem je, aby nás práce bavila a klienti nás zajímali.

Praxe a stáže

Od 2. ročníku samostatná práce s klienty pod supervizí.

Aktivní účast (min. 1x) na minikonferenci napříč výcvikovými skupinami (prezentace vlastní práce, zajímavého textu, pořádání vlastního workshopu).

Stáže v zařízeních v oblasti duševního zdraví dle vlastního výběru (viz podmínky certifikace výcviku).

Nabízíme možnost stáží v Psychoterapeutickém centru Gaudia.

Výstup z těchto aktivit jsou součástí portfolia. Tyto hodiny se započítávají do hodin výcviku.

Co vás čeká a nemine

Výcvik se skládá celkem z 1 400 hodin v průběhu 6 let.

Těšit se můžete na:

 • 22 třídenních prezenčních setkání, z toho 5 s hostujícími supervizory,
 • 12 teoretických webinářů,
 • 9 online setkání k reflexi vaší praxe,
 • 14 setkání peer skupin,
 • společná setkání všech výcvikových skupin na minikonferencích,
 • 12 individuálních setkání s vaší lektorkou – konzultantkou.

Konkrétně to znamená:

 • 100 hodin prezenční teorie a metodologie,
 • 155 hodin samostudia literatury a práce s portfoliem,
 • 100 hodin nácviku terapeutických dovedností,
 • 224 hodin osobní zkušenosti,
 • 150 hodin práce na kazuistikách,
 • 18 hodin individuální práce s osobním konzultantem,
 • 127 supervizních hodin v různých provedeních,
 • 84 hodin setkání v peer skupinách,
 • 16 hodin účasti na společných minikonferencích všech výcvikových běhů.

K tomu budete navíc potřebovat:

 • 50 hodin teorie dle vlastního výběru a domluv s konzultantem,
 • 50 hodin individuálních supervizí (od 2. ročníku, kdy začnete samostatně pracovat s klienty),
 • 26 hodin osobní zkušenosti s externím psychoterapeutem dle vlastního výběru,
 • 300 hodin stáže/praxe na pracovišti z oblasti duševního zdraví.

Práce s výcvikovým konzultantem

Každý účastník výcviku má přiděleného konzultanta z řad lektorského týmu.

S konzultantem se průběžně setkává minimálně 2x ročně na 1,5 hodiny, cca v půlročních intervalech. (Na vyžádání účastníka nebo lektorů i častěji).

Konzultant podporuje účastníka v úspěšném zvládání výcvikových nároků a dává mu průběžně zpětnou vazbu k jeho práci a související doporučení.

Písemné reflexe z těchto konzultací jsou součástí účastníkova portfolia a jsou rovněž podkladem pro průběžné vyhodnocování posunu ve výcviku.

Cena výcviku

Celková cena za výcvik 264 000 Kč + 21 % DPH.

Výcvik se hradí dle splátkového kalendáře ve 12ti splátkách.

Účastníci o výcviku

Každé setkání je tolik inspirující, podnětné i praktické, že z něho čerpám vždy dlouhou dobu. Jako studenti zažíváme plný respekt, přijetí i výzvy, které můžeme zdolávat. Každý skutečně utváříme svůj vlastní osobitý terapeutický styl, ten je ale zakořeněn ve společných hodnotách a teorii.

Na každé výcvikové setkání se moc těším, protože jsou to od rána do večera naplněné dny novými informacemi, zážitky, možnostmi se učit a rozvíjet.

Výcvik je pro mě velkou inspirací nejen v mé poradenské práci, ale také pro můj vlastní osobnostní rozvoj.

Na výcviku vládne velmi přátelská atmosféra, to však neznamená, že bychom zaháleli. Právě naopak. Jsme neustále vtahováni do propracovaného systému praktické výuky. Neměnila bych! 🙂

Aktuality

Výcvikový běh 2022 – 2028 je plně obsazen!

čtěte více
Ochutnávka výcviku – všechny termíny jsou již obsazeny! 

Uvažujete o výcviku? Zaujal Vás právě ten náš?

čtěte více
Postmoderní okénko

aneb psychoterapie za školou. Zamyšlení MUDr. Olgy Kunertové.

čtěte více

Průběh výcviku

Přijímací rozhovory

Účastníci budou do výcviku přijímáni na základě individuálních rozhovorů s lektorkami výcviku. Přijímací rozhovor bude obsahovat:

 • představení podmínek absolvování výcviku – nároků na práci účastníků, organizační podrobnosti, obsah smlouvy o podmínkách absolvování výcviku,
 • doptávání na profesní situaci a zaměření potenciálního účastníka,
 • doptávání na způsob, jakým si účastník bude schopen zajistit vlastní klientskou praxi,
 • doptávání na motivaci k absolvování výcviku a na využití takto nabyté kvalifikace v další praxi,
 • vyhodnocení pravděpodobnosti, že účastník bude schopen nároky výcviku naplnit a výcvik dokončit,
 • diagnostiku ne/přítomnosti vylučovacích kritérií.

Předpoklady přijetí do výcviku

Obecná kritéria

 • Minimální věk žadatele je 23 let (dovršených v roce započetí výcviku).
 • Žadatel musí být absolvent nebo studující VŠ humanitního směru nebo fakulty všeobecného lékařství (viz seznam pregraduálních oborů ČAP). Popř. musí v době přijetí alespoň prokázat evidentní záměr takové studium začít.
 • Žadatel musí prokázat eminentní zájem stát se psychoterapeutem.
 • Žadatel musí prokázat schopnost seberozvoje a sebereflexe.
 • Výhodou pro přijetí je alespoň povědomí o postmoderní filozofii.

Vylučovací kritéria:

 • Zřetelně snížený intelekt.
 • Závažné psychiatrické onemocnění.
 • Žadatel nesmí při vstupním pohovoru prokazovat tendence ke zneužívání klientů či známky psychopatologie, která by mohla v budoucnu ke zneužívání vést.
 • Nepřípustné jsou rovněž rasistické či xenofobní názory a projevy.
 • Vztahové kontraindikace pro přijetí nejsou, případné komplikace ošetřujeme transparentností přístupu ke všem frekventantům, jasnými pravidly a supervizí výcvikového týmu. Zvláštní pozornost věnujeme situaci, kdy zájemce o výcvik je v blízkém vztahu k některému z lektorů.

Podmínky absolvování

Cílové kompetence účastníka Účastník by měl na konci výcviku naplnit tyto cílové kompetence účastníka

 • Cítí se komfortně v nevědění (pojímá nevědění jako svobodu možností)
 • Pracuje reflektovaně – ví, co dělá a proč a umí ověřit efektivitu svého počínání
 • Má přehled o teoretických zdrojích a kořenech postmoderních přístupů
 • Navazuje teorii na praxi a opačně
 • Terapie ho baví a klienti ho zajímají
 • Má metodický arzenál, kterého se nemusí otrocky držet
 • Ctí principy postmoderní terapie i při využití jiných technik
 • Zná svoje hranice a limity a umí naložit se situací, která je překračuje

Další podmínky úspěšného ukončení kurzu

Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba, aby se účastník zapojoval do diskusí a praktikování, aby byl přístupný zpětné vazbě a rozvíjel schopnost reflektovat svoji práci.

Zejména musí být ochoten řídit se doporučením výcvikového konzultanta.

Nejpozději ve druhém ročníku začne účastník pracovat s vlastními klienty a od této chvíle absolvuje individuální supervize.

Podmínkou pro vydání certifikátu je min. 300 hodin vlastní terapeutické práce (elévská praxe) a absolvování 50 hodin individuálních supervizí. Individuálního supervizora si účastník volí dle svého uvážení a dostupnosti, doporučujeme vyzkoušet práci s více než s jedním supervizorem.

Na výcviku samotném prezentuje každý účastník minimálně 3 příklady vlastní práce se třemi různými klienty, včetně cvičné kazuistiky. Doporučením je, aby tyto kazuistiky byly minimálně z 2 různých kontextů a aby se jedna z nich týkala páru či rodiny. Součástí prezentace alespoň dvou z těchto kazuistik musí být videonahrávka nebo audiozáznam.
Splnění tohoto úkolu se zaznamenává do indexu.

Podmínkou úspěšného absolvování celého programu je odevzdání všech složek portfolia dle zadání a individuálních písemných úkolů, absolvování individuálních konzultací a stanoveného počtu hodin elévské praxe i individuálních supervizí, odevzdání a obhájení závěrečné práce (komentované kazuistiky), absolvování stáže i hodin individuální terapie.

Obsahem portfolia jsou všechny písemně zpracované domácí přípravy,, komentované kazuistiky, reflexe z individuálních konzultací i supervizí, průběžné hodnocení vlastní práce, eseje na zadaná témata atd.

Index – dokument, jež bude obsahovat záznam o absolvování všech povinností si každý účastník vede elektronicky a odpovídá za jeho úplnost.

Docházka - pravidla absencí

Minimální počet absolvovaných hodin výcviku nestanovujeme, nicméně považujeme za závazné plnění všech zadávaných úkolů.

Pokud kdokoli z lektorů usoudí, že absence účastníka jsou na překážku jeho úspěšnému pokračování ve výcviku, vydá podnět konzultantovi, který s ním bude tuto situaci řešit.

Z takovéto schůzky vyplynou úkoly, jejichž naplnění bude podmínkou dalšího setrvání účastníka ve výcviku.

Účast je nutná po celé závěrečné setkání. V případě, že se účastník nebude moci závěrečného setkání zúčastnit, platí stejné podmínky jako při odložení závěrečné zkoušky.

Ukončení výcviku a závěrečná zkouška

2 měsíce před termínem závěrečných zkoušek – obhajob, odevzdá účastník písemně vypracovanou kazuistiku – závěrečnou práci.

Závěrečná práce bude obsahovat popis a reflexi ukončené individuální práce s klientem, vztaženou k systemickým a postmoderním teoretickým kořenům, tak jak se účastník naučil v průběhu výcviku na cvičných kazuistikách. Doplněna bude přepisy ukázek z konzultací a odkazy na literaturu.
(Doporučujeme citovat minimálně šest literárních zdrojů dle citační normy APA).

Součástí závěrečné práce bude také popis vlastního terapeutického stylu a zachycení jeho vývoje v průběhu výcviku. Závěrečnou práci připravuje účastník v průběhu posledních dvou ročníků.

Svoje psychoterapeutické postupy pravidelně konzultuje na supervizích (proměny přemýšlení o dopady supervize na práci samotnou by měly být v kazuistice rovněž zachyceny).

Samotnou závěrečnou práci konzultuje účastník průběžně se svým konzultantem.

Celkový rozsah závěrečné kazuistiky by měl mít 20 – 30 normostran (NS = 1 800 znaků).

Součástí závěrečné práce je čestné prohlášení účastníka o informovaném souhlasu podepsaném klientem, že jeho kazuistika může být anonymně použita pro závěrečnou práci k ukončení psychoterapeutického výcviku, případně že mohou do kazuistické práce ze studijních důvodů nahlížet ostatní účastníci výcviku a může být také využita pro další publikační či výzkumné účely (informovaný souhlas si ponechává účastník u sebe a bezpečně ho archivuje).

K písemně vypracované kazuistice obdrží účastník nejpozději měsíc před obhajovacím setkáním doplňující dotazy od lektorů, odpovědi si připraví na samotnou obhajobu.

Představení závěrečné kazuistiky s diskuzí nad doplňujícími dotazy a videoukázkami své práce bude obsahem závěrečného tzv. obhajovacího setkání.

Úspěšní absolventi, kteří splnili do té doby všechny podmínky, vyplývající z projektu výcviku, obdrží na závěr diplom psychoterapeuta, který splňuje kritéria EAP. Ostatní dostanou potvrzení o absolvovaných hodinách.

V případě, že účastník u závěrečné zkoušky neprojde, budou mu vydána doporučení, případně podmínky, které má splnit, aby mohl zkoušku opakovat.

Institut může vydání diplomu osvědčujícího kvalifikaci psychoterapeuta odložit do doby naplnění kritérií, nejpozději však do 5 let od ukončení výcvikového běhu.

Protokol o závěrečné zkoušce a archivace

Protokol o závěrečné zkoušce bude součástí závěrečného hodnocení frekventanta. To bude mít tři části: závěrečné hodnocení výcvikového konzultanta, samotného frekventanta a protokol o zkoušce. Závěrečná hodnocení se budou týkat především míry dosažení vlastních cílů frekventanta a naplnění požadavků, stanovených ve výsledném profilu absolventa. Obsahovat bude také stručnou charakteristiku vlastního terapeutického stylu, kterého se frekventant dopracoval. Protokol o zkoušce bude obsahovat názor komise – zda a jak výše popsané při zkoušce prokázal.

Všechny materiály (index, smlouvy, závěrečné hodnocení frekventantů a samotné kazuistické práce) bude archivováno v elektronické podobě naskenováno na externím disku Gaudia Institutu ve speciální složce. V papírové podobě dostane všechny materiály frekventant.

Předčasné ukončení a přerušení výcviku

Předčasně může ukončit výcvik účastník buď na vlastní žádost, nebo na základě doporučení výcvikového konzultanta, a to v případě, že dlouhodobě neplní jeho doporučení a konzultant nabyl přesvědčení, že účastník již není schopen naplnit stanovené cíle. Prostředky, které účastník již uhradil, se nevracejí.

Bez tohoto doporučení může Institut účastníka z výcviku vyloučit, pokud dlouhodobě nekomunikuje s organizátory, je v prodlením s úhradou splátky měsíc a déle nebo začne-li účastník naplňovat některé z vylučovacích kritérii, popsaných v bodě 2 tohoto dokumentu.

Ze závažných důvodů může účastník na základě písemného oznámení výcvik přerušit. Při přerušení je účastník povinen splnit veškeré závazky platné ke dni přerušení. Po přerušení může účastník nastoupit do jiné výcvikové skupiny, čímž se na něj vztahují veškeré podmínky platné v této skupině.

Obhajobu závěrečné práce je možné si odložit. Pro takové případy vypíše Institut náhradní termíny obhajob. Podmínkou připuštění k dodatečné obhajobě je konzultace s výcvikovým konzultantem (kterou si hradí účastník) a splnění doporučení, která z této konzultace vyplynou.

Do řádného termínu obhajob je účastník povinen splnit veškeré povinnosti hrazené v rámci výcviku.

Ochutnávka výcviku

Uvažujete o výcviku? Zaujal vás právě ten náš? Vyplňte přihlášku níže a domluvte si setkání s našimi lektorkami. Nabízíme vám příležitost seznámit se podrobněji s výcvikovým projektem, vyjasnit vzájemná očekávání a získat odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s výcvikem napadají. A pokud se rozhodnete k nám přidat, projdeme s vámi i nezbytné formality.
Ještě stále máme v nově otevíraném běhu pár volných míst. Začínáme už 13. června!

Cílem ochutnávek je představit všem potenciálním zájemcům potřebné informace, možnost získat ucelenou představu o teoretických východiscích, struktuře a výcvikovém modelu a také zažít osobní zkušenost s prací, přístupem a postupy lektorů.

Cena za účast na ochutnávce je 400 Kč/osobu.

Pokud máte zájem ochutnávku absolvovat, vyplňte přihlášku. Do tří dnů poté, prosím, uhraďte registrační poplatek v hodnotě 400 Kč na účet 2300612497/2010, do zprávy pro příjemce uveďte „ochutnávka výcvik jméno příjmení“.

přihláška na ochutnávku
Reference absolventů

Díky ochutnávce jsem lépe pochopila, v čem spočívá postmoderní přístup a utvořila jsem si konkrétnější představu o výcviku. Oceňuji skvělý přístup lektorek, profesionalitu a zároveň přátelskou atmosféru.

Ochutnávka psychoterapeutického výcviku Gaudia byla pro mě jednoznačným přínosem. Uvítal jsem otevřenost, poctivost a profesionalitu obou lektorek. Odnáším si dobrý pocit z vlastního průběhu.

Výcvikové běhy

VÝCVIKOVÝ BĚH
2024-2029
VÝCVIKOVÝ BĚH
2022-2028
VÝCVIKOVÝ BĚH
2020-2025
VÝCVIKOVÝ BĚH
2018-2023
UKONČENÉ VÝCVIKY

Je psychoterapeutický výcvik certifikovaný pro práci ve zdravotnictví?

Dne 1. září 2018 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Novela byla vyhlášena pod č. 164/2018 Sb.

Touto novelou byla ustanovena pro klinické psychology nástavbová atestace v psychoterapii. Nepřímo z ní plyne, že pojmenování psychoterapeut má právo používat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí v psychoterapii. Atestace zatím nemá obsah, dokud nebude atestaci možno dělat, platí pro psychology a pro lékaře psychiatry – nepřímá profesní úprava prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Jak to bude u lékařů dál zatím nevíme.

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) o této skutečnosti ví, uvědomuje si její nepříznivé dopady a podniká kroky, aby došlo ke změně této novely. Snaží se prosadit, aby těmto atestovaným psychologům příslušel titul klinický psychoterapeut či klinický psycholog – psychoterapeut, zatímco psychoterapeut jako takový bez označení měl širší působnost ve zdravotnictví i mimo něj. Podobně jako je to s pojmem psycholog.

Dále se ČAP snaží prosadit, aby se jí certifikované výcviky staly uznávanou součástí předatestační přípravy pro klinické psychology a psychitary.

Lze cenu výcviku rozdělit na splátky?

Ano, výcvik lze splatit po 10 splátkách, a to v předem daných termínech uvedených v dohodnutém splátkovém kalendáři.

Co je to ochutnávka?

Ochutnávka je ukázka toho, co všechno vás v psychoterapeutickém výcviku čeká, kdo a jak vás bude vzdělávat, a také prostor, kde se můžete na cokoli zeptat a zjistit, jestli je náš psychoterapeutický výcvik vhodný právě pro vás.

MÁTE JINÉ OTÁZKY?
KONTAKTUJTE NÁS!

Ke stažení 

Pravidla pro zpracování osobních údajů
Seznam oborů pregraduálního vzdělávání ČAP
Organizační informace_TP22
Přihláška na ochutnávku zde
Přihláška na přijímací rozhovor zde
Certifikát výcviku

Ke stažení + FAQ

FAQ
Máte jiné otázky?
KONTAKTUJTE NÁS!
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner