PSYCHO-TERAPEUTICKÝ VÝCVIK

 

Výcvik Terapie v postmoderně přesahuje rámec jedné psychoterapeutické školy.
Systemický, narativní a další přístupy, hlásící se k postmoderně, jsou pro nás zdrojem inspirace pro vlastní (originální) práci.
Výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii.
Kontaktujte nás!

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Výcvik Terapie v postmoderně přesahuje rámec jedné psychoterapeutické školy.
Systemický, narativní a další přístupy, hlásící se k postmoderně, jsou pro nás zdrojem inspirace pro vlastní (originální) práci.
Výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii.
Kontaktujte nás!

Pojďte s námi za školu

O nás

Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně vznikl ve spolupráci MUDr. Olgy Kunertové, jedné z předních představitelek systemického přístupu u nás, a jejích žákyň a posléze kolegyň, pracujících v Psychoterapeutickém centru Gaudia. Spoluautorky jsou nyní členkami lektorského týmu. První běh byl otevřen v roce 2017. Výcvik je zaštítěn vzdělávacícm institutem Gaudia.
Gaudia Institut s.r.o. je členem skupiny Gaudia.

Gaudia výcvik je tu pro vás

 • pokud se chcete stát psychoterapeutem
 • máte rádi nové pohledy, propojování více směrů, respekt k tradicím a posouvání hranic zároveň
 • je pro vás důležitý trvalý seberozvoj.

Principy

Systemické terapeutické školy jsou pro nás zdroj inspirace pro vlastní originální práci, nikoli něco, čeho je třeba se otrocky držet.

Metody

Prozkoumávání principů postmoderního myšlení, porozumění teoretickým kořenům a osvojení si nástrojů k vedení rozhovoru.

Cíle

Aby vás terapie bavila a klienti vás zajímali.

Lektorský tým

Lektoři výcvikového programu

Olga Kunertová

Naďa Kostková

Barbora Hrušková

Tereza Janačíková Nováková

Supervizoři výcvikového programu

Jan Hesoun

František Matuška

Eva Linhová

Výcvik Psychoterapie v postmoderně

CHARAKTER VÝCVIKU

Postmoderní přístup k realitě umožňuje nenásledovat jen jednu školu, ale dává svobodu k vytváření vlastního terapeutického přístupu.

CÍL VÝCVIKU

Cílem výcviku není, aby absolventi „uměli“ teorii, ale aby se orientovali v teoretických východiscích a uměli je využít pro hledání odpovědi na základní otázky.

STRUKTURA VÝCVIKU

Výcvik představuje celkem 750 vyučovacích hodin v průběhu 5 let.
Výcvik probíhá formou prezenčních setkání, celkem 24 setkání v délce 25 hodin.

OBSAH JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Návrat k domácím pracím, práce s úkoly a osobním portfoliem, hledání odpovědí na zásadní otázky skrze zvolená témata, provázanost s modelem postmoderního terapeutického vztahu… a další

SAMOSTUDIUM

Mezi jednotlivými setkáními je povinná domácí příprava, v rámci níž je nutno zpracovávat konkrétní úkoly, číst články, psát eseje, sledovat námi vytvořené webináře nebo přednášky ze zahraničních zdrojů na internetu.

PRÁCE S VÝCVIKOVÝM KONZULTANTEM

Konzultant pomáhá frekventantovi vyhovět kladeným nárokům a dává mu průběžně zpětnou vazbu na jeho práci a související doporučení.

CERTIFIKACE VÝCVIKU

Výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), úspěšní absolventi se tedy mohou stát členy této asociace a budou zapsáni do seznamu certifikovaných psychoterapeutů.

MÍSTO KONÁNÍ

VÝCVIKOVÉ PROSTORY TP20
EKOCENTRUM LOUTÍ
Loutí 4, 252 08 Rabyně

Cena výcviku

Cena výcviku vč. DPH: 181 500 Kč.

Výcvik se hradí dle splátkového kalendáře (10 splátek / 1 splátka 18 150 Kč včetně DPH).

přihláška do výcviku

Frekventanti o výcviku

Každé setkání je tolik inspirující, podnětné i praktické, že z něho čerpám vždy dlouhou dobu. Jako studenti zažíváme plný respekt, přijetí i výzvy, které můžeme zdolávat. Každý skutečně utváříme svůj vlastní osobitý terapeutický styl, ten je ale zakořeněn ve společných hodnotách a teorii.

Na každé výcvikové setkání se moc těším, protože jsou to od rána do večera naplněné dny novými informacemi, zážitky, možnostmi se učit a rozvíjet.

Výcvik je pro mě velkou inspirací nejen v mé poradenské práci, ale také pro můj vlastní osobnostní rozvoj.

Na výcviku vládne velmi přátelská atmosféra, to však neznamená, že bychom zaháleli. Právě naopak. Jsme neustále vtahováni do propracovaného systému praktické výuky. Neměnila bych! 🙂

Aktuality

Výcvikový běh 2022 – 2027 plánujeme, brzy se dozvíte více.

čtěte více
Ochutnávka výcviku

Termíny ochutnávek k novému běhu  zveřejníme již brzy.

čtěte více
Postmoderní okénko

aneb psychoterapie za školou. Zamyšlení MUDr. Olgy Kunertové.

čtěte více
Máte zájem dostávat e-mailem novinky o Psychoterapeutickém výcviku?

Přihlašte se zde k jejich odběru!


  Průběh výcviku

  Přijímací pohovory

  Frekventanti budou do výcviku přijímáni na základě individuálních pohovorů s lektory výcviku. Přijímací pohovor bude obsahovat:

  • představení podmínek absolvování výcviku – nároků na práci frekventantů, organizační podrobnosti, obsah smlouvy o podmínkách absolvování výcviku,
  • doptávání na profesní situaci a zaměření potenciálního frekventanta,
  • doptávání na způsob, jakým si frekventant bude schopen zajistit vlastní klientskou praxi,
  • doptávání na motivaci k absolvování výcviku a na využití takto nabyté kvalifikace v další praxi,
  • vyhodnocení pravděpodobnosti, že frekventant bude schopen nároky výcviku naplnit a výcvik dokončit
  • diagnostiku ne/přítomnosti vylučovacích kritérií

  V případě vyššího zájmu účastníků než je kapacita výcvikové skupiny, rozhoduje v případě uspokojivého vyhodnocení všech kritérií, pořadí podepsaných smluv.

  Předpoklady přijetí do výcviku

  Obecná kritéria

  • Minimální věk žadatele je 23 let (dovršených v roce započetí výcviku).
  • Žadatel musí být absolvent nebo studující VŠ humanitního směru nebo fakulty všeobecného lékařství (minimálně musí v době přijetí prokázat evidentní záměr takové studium začít).
  • Žadatel musí prokázat eminentní zájem stát se psychoterapeutem.
  • Žadatel musí prokázat schopnost seberozvoje a sebereflexe.
  • Výhodou pro přijetí je alespoň povědomí o postmoderní filozofii.

  Znalostní předpoklady

  • Psychologie osobnosti
  • Vývojová psychologie
  • Psychopatologie a diagnostika
  • Základní povědomí o terapeutických směrech
  • Znalost první pomoci

  Pokud uvedené není součástí osnov VŠ, kterou absolvoval, bude muset účastník doložit, kde a jak si uvedené znalosti doplnil.

  Vylučovací kritéria:

  • Zřetelně snížený intelekt
  • Závažné psychiatrické onemocnění
  • Žadatel nesmí při vstupním pohovoru prokazovat tendence ke zneužívání klientů či známky psychopatologie, která by mohla v budoucnu ke zneužívání vést.
  • Nepřípustné jsou rovněž rasistické či xenofobní názory a projevy.
  • Vztahové kontraindikace pro přijetí nejsou, případné komplikace ošetřujeme transparentností přístupu ke všem frekventantům, jasnými pravidly a supervizí výcvikového týmu. Zvláštní pozornost věnujeme situaci, kdy zájemce o výcvik je v blízkém vztahu k některému z lektorů.

  Podmínky absolvování

  Cílové kompetence účastníka Účastník by měl na konci výcviku naplnit tyto cílové kompetence účastníka

  • Cítí se komfortně v nevědění (pojímá nevědění jako svobodu možností)
  • Pracuje reflektovaně – ví, co dělá a proč a umí ověřit efektivitu svého počínání
  • Má přehled o teoretických zdrojích a kořenech postmoderních přístupů
  • Navazuje teorii na praxi a opačně
  • Terapie ho baví a klienti ho zajímají
  • Má metodický arzenál, kterého se nemusí otrocky držet
  • Ctí principy postmoderní terapie i při využití jiných technik
  • Zná svoje hranice a limity a umí naložit se situací, která je překračuje

  Další podmínky úspěšného ukončení kurzu

  Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba, aby se účastník zapojoval do diskusí a praktikování, aby byl přístupný zpětné vazbě a rozvíjel schopnost reflektovat svoji práci. Zejména musí být ochoten řídit se doporučením výcvikového konzultanta.

  Nejpozději ve druhém ročníku začne frekventant pracovat s vlastními klienty a absolvovat individuální supervize. Počet případů ani hodin vlastní terapeutické práce není stanoven, odvíjí se opět od doporučení výcvikového konzultanta.

  Minimální počet individuálních supervizí je stanoven na 2 ročně (od druhého roku), v posledním roce pak hodiny 4. Individuálního supervizora si frekventant volí dle svého uvážení a dostupnosti, doporučujeme vyzkoušet práci s více než s jedním supervizorem. Minimální počet individuálních supervizí (tedy 10 hod.) je započítán do hodin výcviku. Vlastní supervidovaná práce ne.

  Na výcviku samotném prezentuje každý účastník minimálně 3 kazuistiky vlastní práce se třemi různými klienty. Doporučením je, aby tyto kazuistiky byly minimálně z 2 různých kontextů a aby se jedna z nich týkala páru či rodiny. Součástí prezentace alespoň dvou z těchto kazuistik musí být videonahrávka nebo audiozáznam. Splnění tohoto úkolu se zaznamenává do indexu.

  Podmínkou úspěšného absolvování celého programu je odevzdání všech složek portfolia a individuálních písemných úkolů, absolvování individuálních supervizí. Odevzdání a obhájení závěrečné práce (komentované kazuistiky).

  Obsahem portfolia jsou komentované kazuistiky, reflexe supervizí, roční plány osobního rozvoje, průběžné hodnocení vlastní práce, eseje na zadaná témata.

  Index – dokument, jež bude obsahovat záznam o absolvování všech povinností, bude veden elektronicky.

  Úspěšné složení závěrečné zkoušky.

  Docházka - pravidla absencí

  Minimální počet absolvovaných hodin výcviku se nestanovuje, závazné je splnění stanovených úkolů. Usoudí-li lektor, že absence frekventanta jsou na překážku jeho úspěšnému pokračování ve výcviku, vydá podnět konzultantovi, který s ním bude tuto situaci řešit. Z takovéto schůzky vyplynou závazná opatření, jejichž naplnění bude podmínkou dalšího setrvání frekventanta ve výcviku.

  Účast je nutná po celé závěrečné setkání. V případě, že se účastník nebude moci závěrečného setkání zúčastnit, platí stejné podmínky jako při odložení závěrečné zkoušky.

  Ukončení výcviku a závěrečná zkouška

  K závěrečné zkoušce frekventant zpracuje komentovanou kasuistiku. V této práci popíše jednu kazuistiku ze své praxe a teoreticky ji zarámuje.

  K závěrečné zkoušce frekventant zpracuje komentovanou kasuistiku. V této práci popíše jednu kazuistiku ze své praxe a teoreticky ji zarámuje. Doloží tím svoji schopnosti pracovat profesionálně s klientem a orientovat se v teoretických psychoterapeutických pojmech. Součástí práce je i popis kontextu a organizačního rámce, ve kterém psychoterapie probíhá (pravidla spolupráce s klientem, hrazení terapie, vedení dokumentace, supervize, informovaný souhlas klienta apod.)

  Doporučený rozsah kazuistické práce je 10 stran. Práce by měla obsahovat: reflexi vlastní terapeutického vývoje a kritické zhodnocení dosažení cílů, které si sám frekventant v průběhu výcviku stanovil. Dále popis kazuistického případu, metod, které použil, předpokladů, z nichž ve své práci vycházel, teoretických konceptů, které se v práci objevily a jejich zakotvení do filosofických východisek. Frekventant by měl rovněž prokázat, že se drží postmoderních principů a má klíčové kompetence psychoterapeuta, které od něj tento konkrétní případ vyžadoval. Práci pošle frekventant elektronicky všem členům komise nejpozději 6 týdnů před řádným termínem obhajoby.

  Hlavním cílem práce s kazuistikou je důsledná reflexe vlastní terapeutické práce frekventanta a prokázání výše uvedených dovedností v návaznosti na znalost teoretických východisek, vycházejících z postmoderních terapeutických směrů. Zásadním kritériem je schopnost sebereflexe. Účastník musí prokázat, že je si vědom toho, proč zvolil ten či onen postup a kritický zhodnotit, k jakým došel výsledkům. Toto jsme se pokusili shrnout v obecné definici profilu úspěšného absolventa.

  Závěrečná zkouška

  Závěrečná zkouška probíhá formou obhajoby kazuistické práce, na níž by měl účastník zodpovědět na doplňující dotazy a předvést video, případně audionahrávky své práce. Z těchto ukázek by mělo být patrno použití obhajovaných metod práce a měla by z nich být patrná terapeutická změna, ke které při práci došlo. Vítáme rovněž záznam klíčových momentů účastníkovy práce. (Za klíčové momenty jsou považování takové momenty, které přinesly v terapeutickém procesu nějaký zásadní posun, nebo se v nich objevilo řešení klientova problému či jsou považovány za klíčové terapeutem z nějakého jiného důvodu, což by měl umět vysvětlit.).

  Zkouška probíhá před komisí, které sestává z lektorů výcvikového běhu, z nichž jeden je současně individuálním výcvikovým konzultantem zkoušeného, za přítomnosti maximálního možného počtu dalších účastníků výcviku. Komise rozhoduje konsenzem – prošel/neprošel. V případě, že hodnotí výkon účastníka negativně, vydá doporučení, která by měl účastník naplnit v opravné obhajobě. Institut připouští možnost účasti delegáta ČAP.

  Každý účastník má na obhajobu své práce 40 minut.

  Podmínkou úspěšného absolvování celého programu a obdržení závěrečného certifikátu je odevzdání všech složek portfolia a individuálních písemných úkolů, absolvování příslušného počtu stáží a individuálních supervizí. Odevzdání a obhájení závěrečné práce (komentované kazuistiky).

  Po splnění všech uvedených podmínek včetně dokončení magisterského studia obdrží absolvent od výcvikového institutu Certifikát o absolvování výcviku. Ostatní dostanou potvrzení o absolvovaných hodinách.

  V případě, že adept u závěrečné zkoušky neprojde, budou mu vydána doporučení, případně podmínky, které má splnit, aby mohl zkoušku opakovat. Institut může vydání diplomu osvědčujícího kvalifikaci psychoterapeuta odložit do doby naplnění kritérií, pokud je tato možnost reálná.

  Protokol o závěrečné zkoušce a archivace

  Protokol o závěrečné zkoušce bude součástí závěrečného hodnocení frekventanta. To bude mít tři části: závěrečné hodnocení výcvikového konzultanta, samotného frekventanta a protokol o zkoušce. Závěrečná hodnocení se budou týkat především míry dosažení vlastních cílů frekventanta a naplnění požadavků, stanovených ve výsledném profilu absolventa. Obsahovat bude také stručnou charakteristiku vlastního terapeutického stylu, kterého se frekventant dopracoval. Protokol o zkoušce bude obsahovat názor komise – zda a jak výše popsané při zkoušce prokázal.

  Všechny materiály (index, smlouvy, závěrečné hodnocení frekventantů a samotné kazuistické práce) bude archivováno v elektronické podobě naskenováno na externím disku Gaudia Institutu ve speciální složce. V papírové podobě dostane všechny materiály frekventant.

  Předčasné ukončení a přerušení výcviku

  Předčasně může ukončit výcvik frekventant buď na vlastní žádost, nebo na základě doporučení výcvikového konzultanta, a to v případě, že dlouhodobě neplní jeho doporučení a konzultant nabyl přesvědčení, že frekventant již není schopen naplnit stanovené cíle. Prostředky, které frekventant již uhradil, se nevracejí.

  Bez tohoto doporučení může Institut frekventanta z výcviku vyloučit, pokud dlouhodobě nekomunikuje s organizátory, je v prodlením s úhradou splátky měsíc a déle nebo začne-li frekventant naplňovat některé z vylučovacích kritérii, popsaných v bodě 2 tohoto dokumentu.

  Ze závažných důvodů může frekventant na základě písemného oznámení výcvik přerušit. Při přerušení je účastník povinen splnit veškeré závazky platné ke dni přerušení. Po přerušení může účastník nastoupit do jiné výcvikové skupiny, čímž se na něj vztahují veškeré podmínky platné v této skupině.

  Obhajobu závěrečné práce je možné si odložit. Pro takové případ vypíše institut náhradní termíny obhajob. Podmínkou připuštění k dodatečné obhajobě je dvouhodinová konzultace s výcvikovým konzultantem (extra placená) a splnění doporučení, která z této konzultace vyplynou. Doporučujeme rovněž absolvovat dodatečné supervize.

  Supervize a konzultace s výcvikovým konzultantem, hrazené v rámci výcviku je frekventant povinen vyčerpat do řádného termínu obhajob.

  Ochutnávka výcviku

  Uvažujete o výcviku? Zaujal vás právě ten náš? Vyplňte přihlášku níže a domluvte si setkání s našimi lektorkami. Nabízíme vám příležitost seznámit se podrobněji s výcvikovým projektem, vyjasnit vzájemná očekávání a získat odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s výcvikem napadají. A pokud se rozhodnete k nám přidat, projdeme s vámi i nezbytné formality.
  Ještě stále máme v nově otevíraném běhu pár volných míst. Začínáme už 13. června!

  Cílem ochutnávek je představit všem potenciálním zájemcům potřebné informace, možnost získat ucelenou představu o teoretických východiscích, struktuře a výcvikovém modelu a také zažít osobní zkušenost s prací, přístupem a postupy lektorů.

  Cena za účast na ochutnávce je 400 Kč/osobu.

  Pokud máte zájem ochutnávku absolvovat, vyplňte přihlášku. Do tří dnů poté, prosím, uhraďte registrační poplatek v hodnotě 400 Kč na účet 2300612497/2010, do zprávy pro příjemce uveďte „ochutnávka výcvik jméno příjmení“.

  přihláška na ochutnávku
  Reference absolventů

  Díky ochutnávce jsem lépe pochopila, v čem spočívá postmoderní přístup a utvořila jsem si konkrétnější představu o výcviku. Oceňuji skvělý přístup lektorek, profesionalitu a zároveň přátelskou atmosféru.

  Ochutnávka psychoterapeutického výcviku Gaudia byla pro mě jednoznačným přínosem. Uvítal jsem otevřenost, poctivost a profesionalitu obou lektorek. Odnáším si dobrý pocit z vlastního průběhu.

  Výcvikové běhy

  Je psychoterapeutický výcvik certifikovaný pro práci ve zdravotnictví?

  Dne 1. září 2018 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Novela byla vyhlášena pod č. 164/2018 Sb.

  Touto novelou byla ustanovena pro klinické psychology nástavbová atestace v psychoterapii. Nepřímo z ní plyne, že pojmenování psychoterapeut má právo používat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí v psychoterapii. Atestace zatím nemá obsah, dokud nebude atestaci možno dělat, platí pro psychology a pro lékaře psychiatry – nepřímá profesní úprava prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Jak to bude u lékařů dál zatím nevíme.

  Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) o této skutečnosti ví, uvědomuje si její nepříznivé dopady a podniká kroky, aby došlo ke změně této novely. Snaží se prosadit, aby těmto atestovaným psychologům příslušel titul klinický psychoterapeut či klinický psycholog – psychoterapeut, zatímco psychoterapeut jako takový bez označení měl širší působnost ve zdravotnictví i mimo něj. Podobně jako je to s pojmem psycholog.

  Dále se ČAP snaží prosadit, aby se jí certifikované výcviky staly uznávanou součástí předatestační přípravy pro klinické psychology a psychitary.

  Lze cenu výcviku rozdělit na splátky?

  Ano, výcvik lze splatit po 10 splátkách, a to v předem daných termínech uvedených v dohodnutém splátkovém kalendáři.

  Co je to ochutnávka?

  Ochutnávka je ukázka toho, co všechno vás v psychoterapeutickém výcviku čeká, kdo a jak vás bude vzdělávat, a také prostor, kde se můžete na cokoli zeptat a zjistit, jestli je náš psychoterapeutický výcvik vhodný právě pro vás.

  MÁTE JINÉ OTÁZKY?
  KONTAKTUJTE NÁS!

  Ke stažení 

  Pravidla pro zpracování osobních údajů
  Organizační informace_TP20
  Přihláška na ochutnávku
  Přihláška na přijímací pohovor
  Certifikát výcviku

  Ke stažení + FAQ

  FAQ
  Máte jiné otázky?
  KONTAKTUJTE NÁS!

  Gaudia Institut, s.r.o.
  Arménská 1372/10, 101 00 Praha 10
  Gaudia Institut s.r.o. je členem skupiny Gaudia.

  Telefon: +420 777 316 175
  E-mail: vzdelavani@gaudia.cz
  IČ: 24832979

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google