Gaudia pychoterapeutický výcvik | O výcviku

O výcviku

Motto výcviku: Pojďte s námi za školu!

Teoretické základy

Postmoderní přístup k realitě umožňuje nenásledovat jen jednu školu, ale dává svobodu k vytváření vlastního terapeutického přístupu. Za hlavní a nenahraditelný nástroj terapie totiž provažujeme práci terapeuta se sebou samým.

Tento přístup je osvobozující a zavazující zároveň. Dává terapeutovi šanci nezakotvit se v jediné objektivní a správné pravdě. Tato svoboda znamená závazek poctivosti a upřímnosti ke klientům i sobě samému, přijetí zodpovědnosti za důsledky toho, co si myslíme a jak na základě toho postupujeme a také radost z nikdy nekončícího učení.

Každý účastník našich kurzů prochází změnou, jejímž viditelným důsledkem jsou specifické dovednosti. Základem této změny je ale změna přemýšlení o sobě i o klientech.

Přijímáme své klienty a žáky jako rovnocenné partnery. Snažíme se stále učit novým věcem, pracujeme v týmu a usilujeme o spolupráci s kolegy.

Nikoho nehodnotíme. Místo předepisování pravidel pomáháme uskutečňovat vaše lepší já. Místo jednostranného rozhodnutí o tom, co je dobré a co špatné, hledáme společně s těmi, kterým pomáháme, co je pro ně životaschopné.

Charakter výcviku

Výcvik Psychoterapie v postmoderně je veden MUDr. Olgou Kunertovou, jednou z předních představitelek systemického přístupu u nás. Více jak 15 let superviduje a lektoruje systemické výcviky.  12 let vede psychoterapeutické centrum Gaudia. Psychoterapeutické centrum Gaudia zároveň nabízí frekventantům výcviku zajištění praxe.

Psychoterapie v postmoderně nevychází pouze ze systemického výcviku. Integruje poznatky z konstruktivismu, narativní psychoterapie (narativního výcviku) a terapie zaměřené na člověka. Opírá se o takové autority, jako jsou mezi teoretiky L. Wittgenstein, H. Maturana, G. Beatson a J. Efran, nebo mezi praktiky S. Shazer či J. Seikula. Zároveň jde dál. Zaměřuje se na principy, které přesahují rámce jednotlivých škol, hledá osobitý přístup každého terapeuta. Reflektuje současné potřeby v práci s lidmi.

Lektoři výcviku Psychoterapie v postmoderně mají nejen bohaté zkušenosti s lektorováním, ale jsou též psychoterapeuty, takže plynule přenášejí zkušenosti a praktické ukázky mezi praxí a výukou.  Sebezkušenostní část řídí do bezpečné míry.

Psychoterapie v postmoderně je pro všechny, kteří mají rádi nové pohledy, propojování více směrů, respekt k tradicím a posouvání hranic zároveň. Pro ty, pro které je důležitý trvalý seberozvoj.

Struktura výcviku

Výcvik představuje celkem 750 vyučovacích hodin v průběhu 5 let.

Výcvik probíhá formou prezenčních setkání, celkem 24 setkání v délce 25 hodin.
Teoretická a metodologická část vzdělávání trvá celkem 290 hodin, z toho 190 hodin prezenční výuky a 100 hodin samostudia. Sebezkušenostní část – 100 hodin, Nácviková část – 250 hodin.
Supervizí část obsahuje 96 hod. ve skupině a 10 hod. individuálně.
Výcvikové setkání budou probíhat v penzionu, kde budou všichni rovněž ubytovaní. Počítá se i s večerními programy.
Mezi setkáním budou účastníci věnovat povinně 4 – 5 hod. domácím přípravám – studiu teorie a zpracovávání domácích úkolů.

Obsah jednotlivých setkání

Součástí všech setkání (kromě supervizních) jsou:

 • Návrat k domácím pracím, práce s úkoly a osobním portfoliem
 • Hledání odpovědí na zásadní otázky skrze zvolená témata, provázanost s modelem postmoderního terapeutického vztahu
 • Praktické ukázky a zkoušení rozhovorů
 • Sebezkušenostní večery
 • Práce se skupinou
 • Zadání domácí práce navazující na předchozí témata + příprava na další setkání např. zadání psaní eseje, čtení odborného textu s konkrétními úkoly, reflexe získaných poznatků a posunů

Samo studium – aktivity v mezidobí 

Mezi jednotlivými setkáními je povinná domácí příprava, v rámci níž je nutno zpracovávat konkrétní úkoly, číst články, psát eseje, sledovat námi vytvořené webináře nebo přednášky ze zahraničních zdrojů na internetu.
Účastník dále bude stážovat v zařízeních dle vlastního výběru a sám pracovat s klienty. Bude se účastnit seminářů, které budou pořádat starší kolegové, ve vyšších ročnících bude případně semináře sám pořádat.
Konkrétní náplň si frekventant volí podle svého uvážení a případného doporučení konzultanta. Respektuje minimální počet hodin absolvovaných individuálních supervizí. Výstupy z těchto
aktivit jsou součástí portfolia. Tyto hodiny se započítávají do hodin výcviku.
Možnosti pro individuální a skupinové aktivity v mezidobí
Stáže – Studium textů včetně zahraniční literatury – Diskuzní kluby – Práce s klienty v peerskupinách – Webináře – Workshopy – Supervize

Práce s výcvikovým konzultantem

Každý frekventant má přiděleného konzultanta z řad lektorského týmu.

S konzultantem se frekventant průběžně setkává min. 2 x ročně a 2 vyučovací hodiny, cca v půlročních intervalech. (Na vyžádání frekventanta nebo lektorů i častěji). 

Konzultant pomáhá frekventantovi vyhovět kladeným nárokům a dává mu průběžně zpětnou vazbu na jeho práci a související doporučení.

Písemné zprávy z těchto konzultací jsou součástí účastníkova portfolia, respektive indexu a jsou rovněž podkladem pro závěrečné hodnocení úspěšnosti absolvování celého programu.

Cena výcviku

Cena výcviku vč. DPH: 169 400 Kč za 5 let.
Roční částka za 5tiletý výcvik činí 33 880 Kč. Výcvik lze hradit v deseti v půlročních splátkách ve výši 16 940 Kč.
Pro detailní informace o platbách a individuálních možnostech splátek můžete kontaktovat našeho koordinátora na: vzdelavani@gaudia.cz
Zde je ke stažení splátkový kalendář psychoterapeutického výcviku.

Certifikace výcviku

Výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP), jeho absolventi se tedy mohou bez dalších podmínek stát členy této asociace a budou zapsáni do seznamu certifikovaných psychoterapeutů.
Více o certifikaci výcviku pro práci ve zdravotnictví najdete zde.
Vzor certifikátu zde.
Potřebujete upřesnění nebo více informací? Kontaktujte našeho koordinátora na vzdelavani@gaudia.cz

Průběh výcviku

Přijímací pohovory

Frekventanti budou do výcviku přijímáni na základě individuálních pohovorů s lektory výcviku. Přijímací pohovor bude obsahovat:

 • představení podmínek absolvování výcviku – nároků na práci frekventantů, organizační podrobnosti, obsah smlouvy o podmínkách absolvování výcviku,
 • doptávání na profesní situaci a zaměření potenciálního frekventanta,
 • doptávání na způsob, jakým si frekventant bude schopen zajistit vlastní klientskou praxi,
 • doptávání na motivaci k absolvování výcviku a na využití takto nabyté kvalifikace v další praxi,
 • vyhodnocení pravděpodobnosti, že frekventant bude schopen nároky výcviku naplnit a výcvik dokončit
 • diagnostiku ne/přítomnosti vylučovacích kritérií

V případě vyššího zájmu účastníků než je kapacita výcvikové skupiny, rozhoduje v případě uspokojivého vyhodnocení všech kritérií, pořadí podepsaných smluv.

Předpoklady přijetí do výcviku

Obecná kritéria

 • Minimální věk žadatele je 23 let (dovršených v roce započetí výcviku).
 • Žadatel musí být absolvent nebo studující VŠ humanitního směru nebo fakulty všeobecného lékařství (minimálně musí v době přijetí prokázat evidentní záměr takové studium začít).
 • Žadatel musí prokázat eminentní zájem stát se psychoterapeutem.
 • Žadatel musí prokázat schopnost seberozvoje a sebereflexe.
 • Výhodou pro přijetí je alespoň povědomí o postmoderní filozofii.

Znalostní předpoklady

 • Psychologie osobnosti
 • Vývojová psychologie
 • Psychopatologie a diagnostika
 • Základní povědomí o terapeutických směrech
 • Znalost první pomoci

Pokud uvedené není součástí osnov VŠ, kterou absolvoval, bude muset účastník doložit, kde a jak si uvedené znalosti doplnil.

Vylučovací kritéria:

 • Zřetelně snížený intelekt
 • Závažné psychiatrické onemocnění
 • Žadatel nesmí při vstupním pohovoru prokazovat tendence ke zneužívání klientů či známky psychopatologie, která by mohla v budoucnu ke zneužívání vést.
 • Nepřípustné jsou rovněž rasistické či xenofobní názory a projevy.
 • Vztahové kontraindikace pro přijetí nejsou, případné komplikace ošetřujeme transparentností přístupu ke všem frekventantům, jasnými pravidly a supervizí výcvikového týmu. Zvláštní pozornost věnujeme situaci, kdy zájemce o výcvik je v blízkém vztahu k některému z lektorů.

Podmínky absolvování

Cílové kompetence účastníka

Účastník by měl na konci výcviku naplnit tyto cílové kompetence účastníka

 • Cítí se komfortně v nevědění (pojímá nevědění jako svobodu možností)
 • Pracuje reflektovaně – ví, co dělá a proč a umí ověřit efektivitu svého počínání
 • Má přehled o teoretických zdrojích a kořenech postmoderních přístupů
 • Navazuje teorii na praxi a opačně
 • Terapie ho baví a klienti ho zajímají
 • Má metodický arzenál, kterého se nemusí otrocky držet
 • Ctí principy postmoderní terapie i při využití jiných technik
 • Zná svoje hranice a limity a umí naložit se situací, která je překračuje

Další podmínky úspěšného ukončení kurzu

Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba, aby se účastník zapojoval do diskusí a praktikování, aby byl přístupný zpětné vazbě a rozvíjel schopnost reflektovat svoji práci. Zejména musí být ochoten řídit se doporučením výcvikového konzultanta.

Nejpozději ve druhém ročníku začne frekventant pracovat s vlastními klienty a absolvovat individuální supervize. Počet případů ani hodin vlastní terapeutické práce není stanoven, odvíjí se opět od doporučení výcvikového konzultanta.

Minimální počet individuálních supervizí je stanoven na 2 ročně (od druhého roku), v posledním roce pak hodiny 4. Individuálního supervizora si frekventant volí dle svého uvážení a dostupnosti, doporučujeme vyzkoušet práci s více než s jedním supervizorem. Minimální počet individuálních supervizí (tedy 10 hod.) je započítán do hodin výcviku. Vlastní supervidovaná práce ne.

Na výcviku samotném prezentuje každý účastník minimálně 3 kazuistiky vlastní práce se třemi různými klienty. Doporučením je, aby tyto kazuistiky byly minimálně z 2 různých kontextů a aby se jedna z nich týkala páru či rodiny. Součástí prezentace alespoň dvou z těchto kazuistik musí být videonahrávka nebo audiozáznam. Splnění tohoto úkolu se zaznamenává do indexu.

Podmínkou úspěšného absolvování celého programu je odevzdání všech složek portfolia a individuálních písemných úkolů, absolvování individuálních supervizí. Odevzdání a obhájení závěrečné práce (komentované kazuistiky).

Obsahem portfolia jsou komentované kazuistiky, reflexe supervizí, roční plány osobního rozvoje, průběžné hodnocení vlastní práce, eseje na zadaná témata.

Index – dokument, jež bude obsahovat záznam o absolvování všech povinností, bude veden elektronicky.

Úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Docházka - pravidla absencí

Minimální počet absolvovaných hodin výcviku se nestanovuje, závazné je splnění stanovených úkolů. Usoudí-li lektor, že absence frekventanta jsou na překážku jeho úspěšnému pokračování ve výcviku, vydá podnět konzultantovi, který s ním bude tuto situaci řešit. Z takovéto schůzky vyplynou závazná opatření, jejichž naplnění bude podmínkou dalšího setrvání frekventanta ve výcviku.

Účast je nutná po celé závěrečné setkání. V případě, že se účastník nebude moci závěrečného setkání zúčastnit, platí stejné podmínky jako při odložení závěrečné zkoušky.

Ukončení výcviku a závěrečná zkouška

K závěrečné zkoušce frekventant zpracuje komentovanou kasuistiku. V této práci popíše jednu kazuistiku ze své praxe a teoreticky ji zarámuje.

K závěrečné zkoušce frekventant zpracuje komentovanou kasuistiku. V této práci popíše jednu kazuistiku ze své praxe a teoreticky ji zarámuje. Doloží tím svoji schopnosti pracovat profesionálně s klientem a orientovat se v teoretických psychoterapeutických pojmech. Součástí práce je i popis kontextu a organizačního rámce, ve kterém psychoterapie probíhá (pravidla spolupráce s klientem, hrazení terapie, vedení dokumentace, supervize, informovaný souhlas klienta apod.)

Doporučený rozsah kazuistické práce je 10 stran. Práce by měla obsahovat: reflexi vlastní terapeutického vývoje a kritické zhodnocení dosažení cílů, které si sám frekventant v průběhu výcviku stanovil. Dále popis kazuistického případu, metod, které použil, předpokladů, z nichž ve své práci vycházel, teoretických konceptů, které se v práci objevily a jejich zakotvení do filosofických východisek. Frekventant by měl rovněž prokázat, že se drží postmoderních principů a má klíčové kompetence psychoterapeuta, které od něj tento konkrétní případ vyžadoval. Práci pošle frekventant elektronicky všem členům komise nejpozději 6 týdnů před řádným termínem obhajoby.

Hlavním cílem práce s kazuistikou je důsledná reflexe vlastní terapeutické práce frekventanta a prokázání výše uvedených dovedností v návaznosti na znalost teoretických východisek, vycházejících z postmoderních terapeutických směrů. Zásadním kritériem je schopnost sebereflexe. Účastník musí prokázat, že je si vědom toho, proč zvolil ten či onen postup a kritický zhodnotit, k jakým došel výsledkům. Toto jsme se pokusili shrnout v obecné definici profilu úspěšného absolventa.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška probíhá formou obhajoby kazuistické práce, na níž by měl účastník zodpovědět na doplňující dotazy a předvést video, případně audionahrávky své práce. Z těchto ukázek by mělo být patrno použití obhajovaných metod práce a měla by z nich být patrná terapeutická změna, ke které při práci došlo. Vítáme rovněž záznam klíčových momentů účastníkovy práce. (Za klíčové momenty jsou považování takové momenty, které přinesly v terapeutickém procesu nějaký zásadní posun, nebo se v nich objevilo řešení klientova problému či jsou považovány za klíčové terapeutem z nějakého jiného důvodu, což by měl umět vysvětlit.).

Zkouška probíhá před komisí, které sestává z lektorů výcvikového běhu, z nichž jeden je současně individuálním výcvikovým konzultantem zkoušeného, za přítomnosti maximálního možného počtu dalších účastníků výcviku. Komise rozhoduje konsenzem – prošel/neprošel. V případě, že hodnotí výkon účastníka negativně, vydá doporučení, která by měl účastník naplnit v opravné obhajobě. Institut připouští možnost účasti delegáta ČAP.

Každý účastník má na obhajobu své práce 40 minut.

Podmínkou úspěšného absolvování celého programu a obdržení závěrečného certifikátu je odevzdání všech složek portfolia a individuálních písemných úkolů, absolvování příslušného počtu stáží a individuálních supervizí. Odevzdání a obhájení závěrečné práce (komentované kazuistiky).

Po splnění všech uvedených podmínek včetně dokončení magisterského studia obdrží absolvent od výcvikového institutu Certifikát o absolvování výcviku. Ostatní dostanou potvrzení o absolvovaných hodinách.

V případě, že adept u závěrečné zkoušky neprojde, budou mu vydána doporučení, případně podmínky, které má splnit, aby mohl zkoušku opakovat. Institut může vydání diplomu osvědčujícího kvalifikaci psychoterapeuta odložit do doby naplnění kritérií, pokud je tato možnost reálná.

Protokol o závěrečné zkoušce a archivace materiálů

Protokol o závěrečné zkoušce bude součástí závěrečného hodnocení frekventanta. To bude mít tři části: závěrečné hodnocení výcvikového konzultanta, samotného frekventanta a protokol o zkoušce. Závěrečná hodnocení se budou týkat především míry dosažení vlastních cílů frekventanta a naplnění požadavků, stanovených ve výsledném profilu absolventa. Obsahovat bude také stručnou charakteristiku vlastního terapeutického stylu, kterého se frekventant dopracoval. Protokol o zkoušce bude obsahovat názor komise – zda a jak výše popsané při zkoušce prokázal.

Všechny materiály (index, smlouvy, závěrečné hodnocení frekventantů a samotné kazuistické práce) bude archivováno v elektronické podobě naskenováno na externím disku Gaudia Institutu ve speciální složce. V papírové podobě dostane všechny materiály frekventant.

Předčasné ukončení a přerušení výcviku

Předčasně může ukončit výcvik frekventant buď na vlastní žádost, nebo na základě doporučení výcvikového konzultanta, a to v případě, že dlouhodobě neplní jeho doporučení a konzultant nabyl přesvědčení, že frekventant již není schopen naplnit stanovené cíle. Prostředky, které frekventant již uhradil, se nevracejí.

Bez tohoto doporučení může Institut frekventanta z výcviku vyloučit, pokud dlouhodobě nekomunikuje s organizátory, je v prodlením s úhradou splátky měsíc a déle nebo začne-li frekventant naplňovat některé z vylučovacích kritérii, popsaných v bodě 2 tohoto dokumentu.

Ze závažných důvodů může frekventant na základě písemného oznámení výcvik přerušit. Při přerušení je účastník povinen splnit veškeré závazky platné ke dni přerušení. Po přerušení může účastník nastoupit do jiné výcvikové skupiny, čímž se na něj vztahují veškeré podmínky platné v této skupině.

Obhajobu závěrečné práce je možné si odložit. Pro takové případ vypíše institut náhradní termíny obhajob. Podmínkou připuštění k dodatečné obhajobě je dvouhodinová konzultace s výcvikovým konzultantem (extra placená) a splnění doporučení, která z této konzultace vyplynou. Doporučujeme rovněž absolvovat dodatečné supervize.

Supervize a konzultace s výcvikovým konzultantem, hrazené v rámci výcviku je frekventant povinen vyčerpat do řádného termínu obhajob.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner